T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 33887084/020/972                                                                        14/06/2013

Konu : Elektronik İzleme Eğitimi

 

BAKANLIĞA

 Elektronik izleme yöntemi ile denetim ve takibi yapılan yükümlülere, elektronik izleme ünitelerinin kurulumu, elektronik kelepçenin takılması ve sökülmesi konusunda denetimli serbestlik personeline "Elektronik Kelepçe Üniteleri Kurulumu, Takma ve Sökme Eğitimi"nin verilmesi plânlanmaktadır.

I. AMAÇ:

Bu eğitim ile, elektronik izleme sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla denetimli serbestlik personeline elektronik kelepçe takma sökme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.

II. HEDEFLER:

Eğitim sonunda denetimli serbestlik müdürlüklerinde elektronik izleme ünitelerinin kurulumunu, elektronik kelepçenin takma ve sökme işlemini yapabilecek personel sayısını artırarak, elektronik izlemenin yaygınlaştırılmasını sağlamak, eğitimin hedefini oluşturmaktadır..

III. EĞİTİM ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE EĞİTİME ALINACAKLAR:

20-21 Haziran 2013 tarihleri arasında "Elektronik Kelepçe Üniteleri Kurulumu, Takma ve Sökme Eğitimi" Ankara Demora Otel'de gerçekleştirilecektir.

Adı geçen çalışmaya isim ve görev yerleri Ek-1'de sayılı listede yer alan personel katılacaktır.

VI. ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ:

20-21 Haziran 2013  tarihlerinde "Elektronik Kelepçe Üniteleri Kurulumu, Takma ve Sökme Eğitimi"ni Ek-2 sayılı listede adı, soyadı, unvanı ve görev yeri yazılı personel ile  Yüklenici firma personeli tarafından verilecektir.

V. KONULAR:

"Elektronik Kelepçe Üniteleri Kurulumu, Takma ve Sökme Eğitimi" kapsamında elektronik kelepçenin tanımı, elektronik izleme sisteminde kullanılan cihazlar, elektronik izleme ünitelerinin kurulumu, kullanılan cihazların ve elektronik kelepçenin özellikleri, kullanma şekli ve elektronik kelepçenin yükümlülere ne şekilde takılıp söküleceği eğitimi verilecektir.

VI. DERSLER:

Çalışmada okutulacak dersler ve ders saatleri Tablo-1 gösterilmiştir.

II. ÇALIŞMANIN İŞLEYİŞİNDE GENEL KURALLAR:

1. Eğitime katılan personel eğitim süresince eğitim faaliyetlerine ilişkin disiplin, eğitim ve idarî işlemler yönünden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olacaklardır.

2. Eğitime katılmak zorunludur. Eğitime katılanlar, eğitim süresince ders ve uygulama çalışmalarına katılarak verilen görevleri yapacaklardır

3. Eğitimin başladığı tarihte kursiyerler eğitim verileceği Demora Otel'de hazır bulunacaklardır.

4. Eğitime katılanların uymakla yükümlü oldukları kurallar eğitim esnasında  kendilerine bildirilecektir.

5. Burada yer almayan hükümler için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğindeki esaslar uygulanacaktır.

VIII. PROGRAM YÖNETİCİLİĞİ:

Çalışmaların bir bütün olarak işleyişinden Elektronik İzleme Şube Müdürü Bülent ÖZDEK sorumlu olacaktır.

Eğitim için gerekli bütün hazırlıkları yapmak, araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmak, öğretim görevlileri tarafından hazırlanan eğitim notlarının eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, eğitim çalışmaları süresince eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmek, gerek görüldüğünde eğitim çalışmalarının  değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumlarına, eğitimi olumsuz yönde etkileyen davranışlarına ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ile onların çözümlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin bir rapor hazırlamak, öğretim görevlileri ile iş birliği yapmak, onların eğitimle ilgili isteklerini yerine getirmek program yöneticisinin görevleri arasında yer alacaktır.

IX. SINAV VE DEĞERLENDİRME

Eğitime katılan personele Y3K Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından katılım belgesi verilecektir.

X. ÇALIŞMANIN GİDERLERİ VE FİNANSMAN

Eğitime katılacak personelin ulaşım (gidiş-dönüş yol ücretleri), konaklama, iaşe, eğitim, organizasyon ve seminer giderleri Y3K Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından, gidiş-dönüş yolda geçen sürede birer günlük geçici görev yollukları bağlı bulundukları kurum bütçesinden karşılanacaktır.

Söz konusu eğitime ek-1 ve ek-2 sayılı listede yer alan personelin 20-21 Haziran 2013 tarihleri arasında, Ankara Demora Otel'de (Kavaklıdere Mah. Esat Cad. No:51 Çankaya/Ankara) görevlendirilmelerini,

Yüksek tasviplerinize arz ederim.

 

EKLER:

 

Selami CANDEMİR

1- Ek-1 (Katılımcı  Listesi)

Hâkim

2- Ek-2 (Eğitici  Listesi)

Genel Müdür V.

 

O L U R

..../..../2013

 

Yüksel HIZ

 Hâkim

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı